آلوپسی آره آتا (alopecia areata) یک نوع ریزش مو بدون اسکار و عود کننده است که می تواند هر ناحیه دارای مو را تحت تاثیر قرار دهد و می تواند در الگوهای مختلف ظاهر شود. اگرچه این یک وضعیت خوش خیم است و اکثر بیماران بدون علامت هستند، اما می تواند باعث مشکلات روحی و روانی شود.

در واقع یک بیماری خودایمن می باشد که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به موهای خود فرد حمله می کند و باعث ریزش مو در آن ناحیه می شود.

این بیماری می تواند محدود به یک یا چند منطقه کوچک دایره ای شکل باشد یا تمام موهای بدن را درگیر کند.

درمان :

این بیماری خوش خیم است و بهبودی و عود خود به خودی شایع است. درمان می تواند موضعی یا سیستمیک باشد.

درمان با کورتیکواستروئید داخل ضایعه معمولاً درمانی با بهترین میزان پاسخ است.

درمان های سیستمیک مانند کورتیکواسترویید و داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی هم برای درمان استفاده میکنند.

درمان های جدید مانند توفاسینیب و باریسینیب در سال های اخیر جوابدهی قابل توجهی داشته اند.