ایکتیوز به گروه نسبتاً نادری از اختلالات پوستی اشاره دارد که با وجود مقادیر بیش از حد پوسته های سطحی و خشکی بیش از حد پوست مشخص می شود. این به عنوان یک اختلال در لایه شاخی پوست یا کورنیفیکاسیون در نظر گرفته می شود و به دلیل تمایز یا متابولیسم غیر طبیعی اپیدرمی است.

درماتوزهای ایکتیوزیفرم ممکن است بر اساس تظاهرات بالینی، تظاهرات ژنتیکی و یافته های بافت شناسی طبقه بندی شوند. اشکال ارثی و اکتسابی ایکتیوز وجود دارد.

ایکتیوز ولگاریس با شروع در اوایل کودکی، معمولا بین ۳ تا ۱۲ ماهگی، با پوسته های ظریف و درجات مختلف خشکی پوست مشخص می شود. پوسته پوسته شدن بیشتر روی تنه، شکم، باسن و پاها مشخص است. نواحی فلکسور مانند چین ارنج ، پشت زانو، در امان هستند. ممکن است ارتباطی بین ایکتیوز ولگاریس و بیماریهای آتوپیک وجود داشته باشد، زیرا یک سوم تا نیمی از بیماران ویژگیهای درماتیت آتوپیک را نشان میدهند.

درمان :

رتینویید های خوراکی باعث کنترل پوسته ها می شود.