جراحی کیست مویی با لیزر چه فرقی با روش معمول دارد؟
  • در جراحی کیست مویی با لیزر میزان خونریزی حین عمل بسیار کم و ترشح و درد بعد از عمل بسیار کمتر است و شما می توانید بعد از عمل طی ۲ الی ۳ روز به سرکار برگردید.
جراحی کیست مویی نیاز به بستری و بیهوشی دارد؟
  • جراجی کیست مویی( پیلونیدال) در کلینیک و با بی حسی موضعی انجام می شود. مدت عمل حدود ۱ ساعت می باشد و نیاز به بستری ندارید.